08-1220 1070

Tvångsomhändetaganden

Unga

Lagen om vård av unga, LVU ligger som grund för ett eventuellt omhändertagande av barn. Även Socialtjänstlagen ger möjlighet till detta. Omhändertagandet beslutas av förvaltningsrätten efter utredning och begäran från den kommunala socialtjänsten. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, vilket måste bekräftas av förvaltningsrätten. Varje år vårdas ca 20 000 barn utanför sina föräldrahem.

Skäl för omhändertagande

Grunden för ett omhändertagande enligt LVU kan vara antingen att den unges föräldrar inte kan ge det stöd som krävs för en bra uppväxt (de så kallade miljöfallen) eller att den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet (de så kallade beteendefallen). Missförhållandena ska göra att det finns stor risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.

Ungdomshem – om inget annat fungerar

Om den kommunala socialtjänsten prövat olika insatser, t.ex. placeringar i familjehem och på kommunala eller privata institutioner, och ändå inte lyckats kan barnet placeras i ett ungdomshem som sköts av Statens institutions styrelse. Dessa ungdomshem har större personaltäthet och tillgång till låsbara platser.

Advokatbolaget Opus Ab företräder barn och föräldrar som är parter i mål enl. LVU. Både barnet och vårdnadshavare har rätt att få ett offentligt biträde utsett till sig vid prövning av frågan om tvångsvård.

Kontakta oss så berättar vi mera!

 

Missbruk

Vården enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) syftar till att den omhändertagne ska komma ifrån ett livshotande missbruk av t.ex. alkohol och narkotika och bli motiverad till behandling under frivilliga former.

Skäl för omhändertagande

Grunden för ett omhändertagande enligt LVM är en anmälan som görs till socialtjänsten.
Socialtjänsten gör sedan en LVM-utredning och om man där fastställer behovet av vård enligt LVM går begäran vidare till förvaltningsrätten.