om oss

Välkommen till Advokatbolaget Opus

Vi arbetar under ledorden tillgänglighet, diskretion och effektivitet. Våra uppdragsgivare är både företag och privatpersoner.

Hos oss blir du bemött av ett tydligt personligt engagemang och vi utför anförtrodda uppdrag med nit och kostnadseffektivitet. Vårt arbetssätt har resulterat i långa och nära relationer till byråns klienter. Vi talar ryska, turkiska, franska, spanska, arabiska, serbiska/kroatiska/bosniska, sorani och keldani på byrån.

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och offentlig försvarare samt biträder i vårdnads- och umgängestvister. Vi bistår dig även i frågor om uppehållstillstånd och andra tillståndsärenden samt åtar oss uppdrag som offentligt biträde i avvisnings/utvisningsärenden.

Vi hjälper dig att få kontakt med socialtjänstens familjerätt, polis, kvinnojourer, stödgrupper för pappor eller andra som du kan behöva träffa i samband med en vårdnads- och umgängestvist.
Våra villkor

Villkor

Tillämpade fr.o.m. 1 januari 2011

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren, nedan kallad klienten/beställaren.

Avtal skall anses ha träffats i och med att Uppdragstagaren acceterat uppdraget. Klienten/beställaren har i samband med avtalets ingående informerats om dessa allmänna villkor.

2. Uppdragets omfattning

Uppdragets omfattning framgår av uppdragsavtalet. Överenskommelser om uppdragets fortsatta handläggning som träffas med klienten/beställaren och som i något avseende innebär en avvikelse från träffat uppdragsavtal skall bekräftas i handling som tillställs klienten/beställaren med postbefordran. Klienten/beställaren är skyldig att omgående, dock senast en vecka efter mottagandet av handlingen, reklamera bekräftelsen om den i något avseende avviker från vad som överenskommits mellan parterna.

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

Bortsett från uppdrag där avtal träffats om fast pris gäller för prissättning av juridiska tjänster på löpande räkning följande. För juridiska tjänster debiteras enligt gängse praxis ett skäligt arvode samt ersättning för gjorda utlägg såsom exempelvis porto, telefon, kopior, resor mm. Ersättning för tidsspillan debiteras klienten/beställaren. Härmed avses  sådan tid då produktivt arbete med uppdraget inte utförs, trots att arbetstid tas i anspråk. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. Arvodets storlek grundas på flera samverkande faktorer. Hänsyn tas till de åtgärder som uppdraget krävt, till tidsåtgången, ärendets svårighetsgrad samt i viss mån ärendets omfattning. Vidare tas hänsyn till den skicklighet varmed ärendet utförts. Gällande timtaxa är den som uppdragstagaren vid varje tidpunkt tillämpar för utförandet av juridiska uppdrag, vilken utan föregående meddelande kan komma att ändras av uppdragstagaren. I fråga om uppdrag i vilka rättsskydd eller rättshjälp beviljats tillämpas de villkor för timtaxor som gäller för dessa uppdrag, alternativt bestämmelser i rättshjälpslagen och tillhörande föreskrifter som meddelats i anledning av samma lag.

Uppdragstagaren skall äga rätt att debitera klienten/beställaren delarvode eller arvodesbelopp a conto. Vidare skall uppdragstagaren äga rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg. Uppdragstagaren tillämpar regelmässigt en betalningstid om 30 dagar räknat från fakturadatum. Avser uppdraget en bouppteckning äger uppdragstagaren rätt att debitera klienten/beställaren arvodet sedan bouppteckningen ingivits till Skatteverket för registrering.

I de fall klienten/beställaren ingått ifrågavarande avtal för ett dödsbo är den som undertecknat avtalet, vid sidan om dödsboet, subsidiärt betalningsansvarig för den betalning som skall erläggas till uppdragstagaren för det fall klienten/beställaren vid avtalets ingående ägde kännedom om att dödsboets var insolvent.

4. Dröjsmål med betalning

Betalar inte klienten i rätt tid äger uppdragstagaren rätt att erhålla dröjsmålsränta om 20 % samt att debitera avgift för betalningspåminnelse och krav. Vid utebliven betalning vidtar uppdragstagaren inkassoåtgärder och/eller ansöker om betalningsföreläggande vid kronofogdemyndigheten.

5. Reklamationer och tvister

Reklamationer och tvister mellan klienten/beställaren och uppdragstagaren skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna.

Byrån har tecknat erforderliga ansvarsförsäkringar.

I sista hand skall tvisten hänskjutas till avgörande av domstol och enligt svensk lag.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

6. Uppdragstagarens förhållande till klienten

Uppdragstagaren är skyldig att gentemot klienten/beställaren iaktta trohet och lojalitet, dock utan att främja orätt, samt iaktta tystnadsplikt om klientens/beställarens förhållanden och annat som handläggaren kommit att erfara under utförandet av uppdraget som rör klienten/beställaren eller någon honom närstående.

Uppdragstagaren skall genomföra uppdraget med omsorg, noggrannhet, tillbörlig skyndsamhet och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

Parterna skall utefter behov samarbeta och samråda vid uppdragets genomförande.

En övergripande princip för den löpande handläggningen av uppdraget är att klienten/beställaren på lämpligt sätt skall hållas underrättad om vad som förekommer vid utförandet av hans uppdrag. Förfrågningar härom från klientens/beställarens sida skall besvaras skyndsamt. Ur praktisk synvinkel innebär det att inkommande handlingar, dock inte handlingar utan någon egentlig betydelse för uppdraget, antingen skall skickas för yttrande eller för kännedom till klienten. Telefax-meddelande, e-post och reguljär post från klienten/beställaren är handläggaren skyldig att utan dröjsmål besvara. Kan ett meddelande inte besvaras i sak utan dröjsmål, skall mottagandet av meddelandet vidkännas och handläggaren återkomma med svar så snart ske kan.

7. Förtida upphörande

Klienten/beställaren äger rätt att när som helst, utan att ange skäl, säga upp avtalet. Uppdragstagaren äger därvid rätt att erhålla ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader fram till tidpunkten för mottagandet av uppsägningen. Uppdragstagaren äger rätt att frånträda uppdraget utan att ange skäl för detta. Uppdragstagaren äger därvid rätt att erhålla ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader fram till tidpunkten för frånträdandet av uppdraget.

8. Tillämplig lag

Uppdragsavtalet skall vara underkastat svensk rätt.

Ansvarig för behandling av personuppgifter:

Advokatbolaget Opus
Observatoriegatan 6
113 29 Stockholm

Jobba med oss

Vi växer och är alltid intresserade av nya kompetenta och passionerade medarbetare som vill vara med och skapa Sveriges bästa juridiska tjänster. Vi brinner för den lillas rätt i tvisten mot den stora och vill bygga en modern verksamhet med jämn könsfördelning, lika rättigheter och etnisk mångfald.

Biträdande jurist

Just nu söker vi biträdande jurister. Vi söker dig som har gedigna kunskaper inom processrätt och som även arbetat under en längre tid inom ditt humanjuridiska specialområde. Hos oss får Du arbeta tillsammans med kvalificerade kollegor på en byrå som alltid sätter klienten främst – ansök via länken nedan.

Kontakta oss

Genom att skicka information i detta formulär samtycker du till vår hantering av personuppgifter.

11 + 9 =