Brott

Försvarare

Som misstänkt har man i vissa fall rätt att ha en försvarare, privat eller offentlig, närvarande vid polisförhör och naturligvis vid en eventuell rättegång.

Begär alltid närvaro av försvarare vid förhör!

Man har rätt till offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om man riskerar annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

Om man vill ha en offentlig försvarare under förundersökningen ska man ta kontakt med åklagaren, som är förundersökningsledare vid grövre brott. Under alla förhållanden skall polisen vid gripandet informera den gripne om rätten att ha en försvarare närvarande. Byrån har som policy att finnas vid den gripnes sida inom en timme från det att tingsrätten förordnat om offentlig försvarare.

Man har under alla förhållanden alltid rätt att ha en privat försvarare närvarande vid förhör och förhandlingar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Målsägandebiträde

För målsägande som är i behov av juridisk hjälp, information och stöd är det viktigt att detta tillhandahålls så snart som möjligt efter det att en förundersökning inletts.

Målsägandebiträdet har enligt rättegångsbalken rätt att delta vid förhör med målsäganden och under vissa omständigheter också vid förhör med andra personer.

Ett brottsoffer har vidare rätt till skadestånd, målsägandens skadeståndsanspråk är civilrättsliga och ska regelmässigt handläggas enligt de regler som gäller för tvistemål. Genom ett avsteg från principen om att grunden för anspråket är avgörande för om ett mål ska handläggas som brottmål eller tvistemål kan målsägandens talan om skadestånd sammanföras med brottmålet. Målsägandebiträdet hjälper brottsoffret i denna del.

Har du blivit utsatt för brott? Kontakta oss för ett personligt möte.

Rättshjälp och rättsskydd

I de fall man inte, kostnadsfritt, kan få hjälp av advokat finns ofta möjlighet till bidrag till advokatkostnaderna. Vi hjälper självklart till att ansöka om detta.

 

Rättsskydd

Genom hemförsäkringen har man vanligtvis ett rättsskydd. Om det uppstår en tvist kan man be att få ta detta i anspråk för att täcka sina advokatkostnader. Det innebär att du själv måste betala självrisken, vanligtvis 20% av advokatkostnaderna, medan försäkringsbolaget betalar resterande 80%. Om hemförsäkringen inte täcker advokatkostnader – så är exempelvis ofta fallet om du behöver hjälp med vårdnadsfrågor samband med en separation eller skilsmässa – kan man under vissa förutsättningar ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp

Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp. Staten betalar då en del av advokatkostnaden. Hur stor procentsats du själv skall betala – din rättshjälpsavgift – avgörs efter prövning av dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda. Det finns vissa begränsningar i möjligheten att få rättshjälp, kontakta oss för att höra mer om detta eller läs på Rättshjälpsmyndighetens hemsida. För att kunna få rättshjälp måste du själv först betala en timmes rådgivning.

Rådgivning

Du kan beställa tid för rådgivning på advokatbyrån. Om du har låga inkomster kan staten betala halva kostnaden. Staten kan även betala tolk. Kontakta oss för närmare information, eller läs mer på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Genom att skicka information i detta formulär samtycker du till vår hantering av personuppgifter.

15 + 11 =